21 rue de la Grotte 6690 Vielsalm België +3280398401 info@benhet.be

Boeking en betaling

Na aanmelding door middel van e-mail ontvangt u van ons terug een e-mail waarin wij Uw reservering bevestigen. Daarin ontvangt U de factuur waarin vermeld staat wat de aanbetaling voor Uw verblijf hier is. (50% van de totale verblijfskosten, toeristenbelasting en maaltijden.) Pas na het betalen van de aanbetaling is de reservering definitief. Het restbedrag dient na aankomst te worden voldaan. Alle bedragen dienen te worden bijgeschreven op ons bankrekeningnummer, die ik U in bovenstaand genoemde factuur zal doormailen.

Aansprakelijkheid

De organisatie draagt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan bij deelnemers of derden, dit betreft zowel in het pand als rondom het pand. Verblijf van persoon en voertuig geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht. Degene die ten behoeve van zichzelf of anderen een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Annulering door de deelnemer

Indien de deelnemer bij annulering van zijn/haar deelname een ander persoon zijn/haar plaats wil laten innemen, is dat in beginsel mogelijk onder voorwaarde dat de in de plaats gestelde alle rechten en plichten van de annulerende deelnemer overneemt. In dat geval zullen er geen annuleringskosten bij de oorspronkelijke deelnemer in rekening worden gebracht. Annulering dient altijd via E-mail te gebeuren. De kosten die annulering met zich meebrengen zullen worden doorberekend casus quo worden verrekend met reeds betaalde gelden. De hoogte van die kosten wordt bepaald op basis van het tijdstip van annulering: Tussen 8 weken en aankomst 50% van de totaalsom, dus de volledige aanbetaling.